..

PVEP có một hệ thống đào tạo đa dạng về loại hình với nhiều khóa học được tổ chức thường xuyên để cải thiện, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và trình độ ngoại ngữ.

Tổng Công ty cũng thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nội bộ, bao gồm đào tạo nhập môn cho người lao động mới vào làm việc tại Tổng Công ty; hệ thống e-learning, đào tạo hướng nghiệp, đào tạo chuyên sâu,  đào tạo kèm cặp…

Thông qua các hoạt động thường xuyên, PVEP đã thiết lập một mạng lưới đào tạo có hiệu quả với sự hợp tác của các giảng viên trong và ngoài Tổng Công ty, cùng với các chương trình đào tạo thích hợp. PVEP cũng đã xây dựng và ban hành hệ thống đào tạo trực tuyến chuyên nghiệp, cung cấp kiến thức cơ bản tổng quan đến chuyên sâu nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, nhân viên.

Cùng với các lớp đào tạo kèm cặp của các chuyên gia nhằm tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, PVEP tập trung vào việc hợp tác với các trường đại học và các cơ sở đào tạo uy tín để đào tạo chuyên sâu về công nghệ thăm dò khác thác, quản lý điều hành, luật quốc tế và các lĩnh vực đặc thù khác.

.