Hoạt động sáng tạo, sáng kiến, sáng chế luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Sáng kiến sáng chế cũng đã trở thành một trong những phong trào quan trọng, mang lại lợi ích thiết thực và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của PVEP. Chúng tôi cam kết tạo ra môi trường khuyến khích sự sáng tạo và ý tưởng từ mỗi cán bộ nhân viên, do đó đã giúp cho PVEP đã gặt hái nhiều kết quả nổi bật trong công tác này.

Từ năm 2009 đến năm 2020, PVEP đã ghi nhận 67 sáng kiến và 32 giải pháp hữu ích, giúp làm lợi và tiết kiệm cho Tổng Công ty ước tính hơn 487 triệu đô la Mỹ. Trong số đó có 23 sáng kiến được PVN công nhận là sáng kiến cấp Tập đoàn, 02 sáng kiến đạt giải tại hội thi sáng tạo toàn quốc, 02 công trình đạt giải VIFOTEC. Số lượng và chất lượng của các sáng kiến ngày càng được nâng lên sau mỗi năm và tất cả các sáng kiến đó đã được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động thực tế của PVEP với nhiều ý nghĩa: tối ưu hóa và tiết kiệm chi phí hoạt động trong khi năng suất lao động được nâng cao, từ đó tăng phúc lợi cho người lao động; đóng góp thiết thực cho cộng đồng thông qua tăng cường trách nhiệm xã hội cũng như công tác gìn giữ, bảo vệ môi trường.