VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

 

Bên cạnh việc phát huy tối đa tính ưu việt của khoa học – công nghệ, sức mạnh của các giá trị cứng như tài sản, nguồn lực tài chính, hệ thống quản trị, hiệu quả đồng vốn… Tổng Công ty PVEP luôn nhận thức rõ và đặc biệt coi trọng các giá trị mềm, trong đó văn hóa doanh nghiệp là yếu tố xuyên suốt, đã trở thành yêu cầu khách quan và tất yếu để đảm bảo sức cạnh tranh cao và phát triển bền vững.

Xây dựng một môi trường làm việc và một cộng đồng nghề nghiệp văn minh, năng động, gắn kết, giàu bản sắc và nhân văn là mục tiêu PVEP hướng tới và sẽ là nơi mỗi cán bộ nhân viên Tổng Công ty cùng mong muốn chung tay vun đắp, cống hiến và phát triển.

Với sự quan tâm và đề cao của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, công tác Văn hóa Doanh nghiệp đã và đang được tích cực thực hiện tại PVEP với việc ban hành cẩm nang quy ước ứng xử cùng nhiều hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và thu hút sự tham gia, hưởng ứng của CBCNV trong các hoạt động. Một số nội dung chính được quan tâm thúc đẩy trong công tác Văn hóa Doanh nghiệp tại PVEP bao gồm: hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm về văn hóa doanh nghiệp; bám sát thực hiện các tôn chỉ về giá trị cốt lõi trong hoạt động nghề nghiệp, sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh công tác xây dựng hình ảnh, nhận diện thương hiệu; tăng cường nề nếp công sở; gắn VHDN với công tác đào tạo; nâng cao đời sống văn hóa – thể thao, tinh thần của người lao động… Trong đó các tổ chức đoàn thể đã phát huy vai trò rõ nét với việc phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất và các hoạt động văn hóa - thể thao, hoạt động xã hội – cộng đồng, tạo nên khí thế vui tươi, sôi nổi trong đời sống lao động của CBCNV cũng như góp phần lan tỏa ý thức trách nhiệm và lối sống nhân văn, nghĩa tình của mỗi thành viên và cả Đại Gia đình PVEP.

Cùng với việc hội nhập, giao lưu với những nền văn minh, văn hóa đa dạng trong những cuộc trường chinh tìm dầu trên khắp thế giới, học hỏi và tiếp thu những nét đẹp ở mỗi đất nước, môi trường, PVEP sẽ ngày càng hoàn thiện phong phú thêm nền tảng Văn hóa Doanh nghiệp vững chắc, làm động lực cho tương lai phát triển của Tổng Công ty.

Một số hình ảnh hoạt động Văn hóa doanh nghiệp PVEP: