Tin PVEP PVEP tập trung quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch cả năm 2024
Ngày 10/7, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.