Tầm nhìn

Công ty dầu khí có uy tín và năng lực hoạt động trên phạm vi toàn cầu, có đóng góp lớn và hiệu quả cho đất nước.

Sứ mệnh

Thăm dò khai thác dầu khí an toàn, hiệu quả; năng lực tài chính bền vững, trình độ khoa học công nghệ cao; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, an ninh biển đảo của Tổ quốc, mang lại lợi ích cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

 

Khẩu hiệu

PVEP - Năng lượng cho phát triển