Kế hoạch phát triển của PVEP đến 2020, 2025
14/07/2021
Kế hoạch phát triển của PVEP đến 2020, 2025
Chiến lược phát triển đến 2025, định hướng đến 2035 của PVEP
07/03/2017
Chiến lược phát triển đến 2025, định hướng đến năm 2035 của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí