Lô 13/03
Lô 13/03

Quốc gia    Việt Nam
Vị trí    Bồn trũng Nam Côn Sơn, ngoài khơi Việt Nam
Diện tích    1.015 km2
Nhà điều hành    Santos
Phần trăm tham gia    PVEP (35%)
Các đối tác    Santos Limited
Loại hình hợp đồng    PSC
Giai đoạn    Tìm kiếm Thăm dò
Sản phẩm